ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Právní úprava
  • § 37 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů· 
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


V případě, že není po dovršení určitého věku dostatečně fyzicky, duševně nebo emocionálně zralé na školu, mohou zákonní zástupci zažádat o odklad povinné školní docházky. 

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců dítěte. Žádost o odklad je nutné podat nejpozději do konce května. Většina rodičů tak činí přímo v době konání zápisů do 1. ročníku ve vámi vybrané škole nebo mimo zápis. Kromě žádosti o odklad školní docházky je třeba dále doložit posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k termínům, popsaným v odstavci výše, je vhodné si zajistit včas návštěvu školského poradenského zařízení i odborného lékaře. Objednací lhůty jsou poměrně dlouhé, proto je potřeba s tím počítat. ☺ 


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky