CO BY MĚL PŘEDŠKOLÁK UMĚT?

Máte-li doma předškoláka, jistě přemýšlíte, zda je dostatečně připravený pro školu. 

Přechod z mateřské do základní školy je jistě velkou změnou nejen v životě malého školáka, ale i celé rodiny. 

Aby byl tento přechod pro dítě co nejjednodušší, mělo by disponovat určitými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi. Zde uvádíme alespoň orientační přehled toho, co by měl předškolák umět. 

Pokud si  však nejste jisti připraveností Vašeho dítěte, doporučujeme se objednat do SPC na vyšetření školní zralosti.  

Co by měl umět předškolák?

Sociální dovednosti:

 • Zná své jméno, jména svých rodičů, sourozenců a kamarádů. 
 • Zná svůj věk a bydliště. 
 • Umí pozdravit, podkovat a požádat o něco, co potřebuje. 

Grafomotorika:

 • Má správný úchop a přiměřený přítlak na psací náčiní. 
 • Vybarvit obrázek bez přetahování.
 • Při obtahování se udrží na linie čar.
 • Správně nakreslí klubíčko, kruh, rovnou čáru, oblouk a vlnovku.
 • Zvládne ostrý obrat (zuby) a směrové šikmé čáry (udrží směr).
 • Umí kličky a zpětný tah.

Zrakové vnímání:

 • Pojmenuje barvy i jejich odstíny. 
 • Vyhledá tvar na pozadí.
 • Rozpozná obrázky lišící se detailem, velikostí, vertikální a horizontální polohou. 
 • Poskládá obrázek z několika částí a doplní chybějící část obrázku.
 • Vyhledá rozdíly mezi obrázky.
 • Pamatuje si šest předmětů, které si předtím prohlédl.
 • Pozná co se změnilo a co chybí.
 • Poskládá puzzle o padesáti dílech.

Sluchové vnímání:

 • Dokáže naslouchat pohádce nebo krátkému příběhu.
 • Odliší od sebe dvě slova se změnou samohlásky, délky i měkčení.
 • Zapamatuje si šest po sobě jdoucích slov. Zapamatuje si větu z více slov.
 • Pozná a vymýšlí rýmy.
 • Napodobí rytmus a zvládá záznam rytmické struktury,
 • Rytmizuje slova na slabiky a určí jejich počet.
 • Identifikuje počáteční a koncovou hlásku ve slově

Řeč:

 • Umí správně vyslovovat všechny hlásky ( tolerance R a Ř).
 • Mluví gramaticky správně.
 • Mluví ve větách a souvětích.
 • Pozná nesprávně utvořenou větu. 
 • Mluví obsahově správně, má přiměřenou slovní zásobu. 
 • Reprodukuje básničky a písničky. Interpretuje pohádku či krátký příběh.
 • Tvoří a umí používat protiklady, nadřazené pojmy a slova podobného významu,
 • Přirozeně navazuje verbální kontakt. 
 • Dokáže vést dialog, vyjádřit svůj komunikační záměr.
 • Dokáže klást otázky a adekvátním způsobem na ně odpovídat.

Základní matematické představy:

 • Umí základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdelník).
 • Umí používat číselnou řadu do 10.
 • Umí porovnat a třídit soubory předmětů podle kritérií (barvy, tvaru, velikosti...).

Vnímání prostoru

 • Chápe a umí používat takové pojmy, jak je první a poslední, nahoře a dole, vpravo a vlevo, uprostřed, předposlední a prostřední...

Vnímání času

 • Seřadí obrázky dle dějové posloupnosti.
 • Orientuje se ve dnech v týdnu.
 • Přiřadí činnosti obvyklé pro roční období. 

Pozornost a práceschopnost

 • Dokáže se soustředit na činnost.
 • Umí pracovat samostatně a v klidu.

Sebeobsluha

 • Má základní hygienické návyky (je zodpovědný za včasné chození na WC, má osvojené základní návyky s ním související, umí se vysmrkat....)
 • Bez pomoci druhého se sám oblékne, svlékne, zapne si knoflíky, zaváže si tkaničky...
 • Má vytvořené návyky při stolování.
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky